Privacy Policy

O.C.V. De Thijdarren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. O.C.V. De Thijdarren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als O.C.V. De Thijdarren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door O.C.V. De Thijdarren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Bijhouden ledenadministratie – (enkel beschikbaar voor het bestuur en wordt niet verdeeld onder leden of derden)
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking middels nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten / activiteiten
 • Eventuele vergunningsaanvragen Gemeente Oldenzaal
 • Foto’s plaatsen van het Gala-Matinee op onze website www.dethijdarren.nl en Facebook www.facebook.com/ocvdethijdarren.nl

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen inschrijfformulier ten behoeve van lidmaatschap; van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan O.C.V. De Thijdarren de volgende persoonsgegevens van u vragen of heeft dit reeds gevraagd;

 • Voornaam (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • Achternaam (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • NAW en gegevens (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • Emailadres (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • Telefoonnummer (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • Geboortedatum (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • IBAN-nummer (en die van uw mede-ingeschrevenen)
 • Datum van inschrijving en SEPA-machtiging

Verder vragen wij aan alle leden om toestemming te verlenen om film/beeldmateriaal, waarop zijn mogelijk zichtbaar zijn tijdens verenigingsactiviteiten, te publiceren via de website / sociale media / diverse drukwerken (bijv. Darr’n Proat). Verder vragen wij ook, indien van toepassing, toestemming om voor- en achternaam te mogen publiceren gerelateerd aan verenigingsactiviteiten.

UITZONDERING OP DE REGEL:

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
O.C.V. De Thijdarren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;’

 • Alle personen die namens O.C.V. De Thijdarren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze verantwoordelijke bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
O.C.V. De Thijdarren
P/a Cato Elderinklaan 50
7576 EB Oldenzaal
secretaris@dethijdarren.nl